Úvod Naše služby/ ke stažení Řidičské oprávnění Školení řidičů Rezervace školení Ceník Kontakty

Školení řidičů

Jaký druh školení potřebujete? Vyberte si ze dvou možností:

1) ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce nebo
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti se nevztahuje na řidiče:
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje  45 km . h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu,
f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách v autoškole,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje:

  • pravidelné školení – 7 hodin ročně
  • vstupní školení – (140 nebo 280 hodin, dle věku uchazeče)
  • vstupní školení –  zvláštní část (45 hodin)

2) ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - REFERENTŮ

Zákoník práce v § 103 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení  o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují  jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají  jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením jejich znalostí se týká všech osob, které v souvislosti s výkonem práce řídí motorové vozidlo do celkové hmotnosti  3.500 kg   a  9 míst k sezení  včetně místa řidiče. V praxi se jedná například  o zaměstnance, který řídí vozidlo (služební nebo soukromé) na služební cestě, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Co se týká periodicity školení, pak analogicky se zákonem  č. 247/2000 Sb., probíhat               1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

Školení řidičů referentů je možné provádět  i  v prostorách zákazníka (zaměstnavatele).

Naše prostory

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreSHOP © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Sitemap