Úvod Naše služby/ ke stažení Řidičské oprávnění Školení řidičů Rezervace školení Ceník Kontakty

Řidičské oprávnění od 19.01.2013

 

Řidičské oprávnění od 19.01.2013

Označení Platnost a podmínky Minimální věk
AM Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T. 15 let
A1
  • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
  • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.
16 let (možná výjimka pro soutěže)
A2

Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

18 let (možná výjimka pro soutěže)
A
  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)
B1 Čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží. Řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny A1. 17 let
B Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A. 18 let
B+E Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 18 let
C1 Motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvšší povolené hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 18 let
C1+E Jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny. Řidičské oprávnění skupiny C1+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1. 18 let
C Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)
C+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo C1+E. Řidičské oprávnění skupiny C+E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C. 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)
D1 Motorová vozidla o délce nepřesahující 8 metrů s více než 8, ale nejvíce 16 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. 21 let
D1+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1. Řidičské oprávnění skupiny D1+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D1. 21 let
D Motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny D platí i pro vozidla skupiny D1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Řidičské oprávněné skupiny D je vyžadováno i k řízení trolejbusu, vedle oprávnění k řízení drážního vozidla. 24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)
D+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D. Řidičské oprávnění skupiny D+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo D1+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D. 24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)
T Traktory a samojízdné pracovních stroje, a to i s přípojným vozidlem. 17 let

Další ustanovení

Oprávnění skupiny AM osobě starší 15 let, oprávnění podskupiny či skupiny A1 osobě starší 16 let a oprávnění skupin T nebo B1 osobě starší 17 let lze udělit pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce; v praxi se však tato zákonná podmínka uplatňuje pouze u nezletilých osob, ač doslovné znění zákona ji vztahuje na všechny uchazeče.

Z věkového limitu pro skupiny A a A1, podle novely i A2, může ministerstvo dopravy udělit výjimku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce, výjimka však platí pouze pro jízdu při sportovní soutěži (nevztahuje se tedy ani například na tréninkové jízdy).

Držitelé oprávnění skupin C a D včetně jejich podskupin C1 a D1 a kombinací s E podléhají pravidelným lékařským prohlídkám a k řízení je kromě řidičského oprávnění nutný též průkaz profesní způsobilosti řidiče (schválený pozměňovací návrh k novele zákona umožnil též formu záznamu o profesní způsobilosti přímo na řidičském průkazu), který je spojen s dalšími věkovými omezeními nad rámec věkových limitů pro vydání řidičského oprávnění.

Absolvoval-li žadatel výcvik ve vozidle s automatickou převodovkou, platnost řidičského oprávnění je omezena na vozidla s automatickou převodovkou; to se nevztahuje na skupinu AM.

V případě omezené zdravotní způsobilosti řidiče může být stanovena odpovídající podmínka platnosti oprávnění.

K řízení drážního vozidla užívaného v provozu na pozemních komunikacích postačí oprávnění k řízení drážního vozidla, pouze k řízení trolejbusu je navíc vyžadováno i řidičské oprávnění skupiny D.

Ze zvýšení věkových limitů pro skupiny C a D od roku 2013 jsou navrženy výjimky vztahující se na profesionální řidiče. Pro skupinu C může být vydáno oprávnění již osobě od 18 let věku a pro skupinu D od 21 let věku, pokud je do dosažení obecně požadovaného věku platnost oprávnění omezena jen na vozidla užívaná policií, obecní policií, vězeňské služby ozbrojených sil ČR, hasičského záchranného sboru a jednotek požární ochrany, celních orgánů a na zkušební jízdy související s opravou a údržbou vozidel. V nižším věku lze získat řidičské oprávnění také tehdy, absolvuje-li uchazeč rozšíření vstupní školení v rámci získávání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Dosavadní oprávnění zůstávají v platnosti a opravňují ode dne nabytí účinnosti novely rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreSHOP © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Sitemap